รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2  073289412 
101บ้านรานอนายสุรศักดิ์ บุญราช 073283087 
102บ้านทำนบนางพัชราภรณ์ ไชยลึก 073283086 
103นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2  073201755 
104นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3  073219028 
105บ้านตาเนาะปูเต๊ะนางสาวจิรัติกาล โยธาทิพย์ 073283102 
106บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน  073283089 
107นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13    
108บ้านตะบิงติงงีนายอนุรักษ์ นิแซ 073282124 
109บ้านตะบิงติงงีสามัคคีนางสุมาลี วัฒนา 073282182 
110บ้านกือลอง  073261622 
111บ้านทรายแก้ว  019905976 
112นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11    
113นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  073261611 
114คีรีลาดพัฒนานายอับดนอาซิด ขำนุรักษ์ 073201797 
115นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5  073219205 
116นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6  073201796 
117นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10  073201805 
118บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200นางอังคณา แสงทอง 073289441 
119บ้านป่าหวังนายอิสะมะแอ มะเระ 073289527 
120บ้านวังหิน    
121บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)นางรอบีอ๊ะ คงทอง 073289442 
122บันนังกูแว  073201823 
123บ้านเจาะปันตังนางนารถฤดี ชอบทำเหมือน 073289573 
124บ้านบาเจาะนายอุเซ็ง หลงเดวา 073201726 
125บ้านสาคู    
126บ้านกาโสดนายอามีน การดี 073201735 
127บ้านธารทิพย์นางประไพ ปุยุ 073281081 
128เขื่อนบางลางนายพิเชษฐ์ จิตประสิทธิ์พร 073281079 
129บ้านตังกาเด็งนายสุวรรณ ซุงสุวรรณ 073261099 
130บ้านบางลาง    
131บ้านสันติ  073201740 
132บ้านฉลองชัยนายอารุณ ปันหลีเส็น 073201763 
133นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9นางสาววรรณี หนูชูสุข 073201798 
134ผดุงศีลวิทยา    
135อาลาวียะห์วิทยา    
136ดำรงวิทยา    
201บ้านบาโงยซิแนนายประทีป รัตนญาติ 073250299 
202บ้านซีเยาะนายอาซิ เพ็ญรดา 073223799 
203วังสำราญ  073201821 
204บ้านเตรียมปัญญา    
205บ้านลากอนายกฤษดา โรจนภาพงศ์ 073291339 
206บ้านรัตนานางพิไลลักษณ์ สุขเทพ 073291468 
207ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)นางสาวกัลยา หัสบดีสุนทร 073291281 
208บ้านตันหยงนายพิชัย คงศรี 073221504 
209บ้านลีตอ  073360549 
210บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)นายประทีป ไชยชนะ 073291273 
211บ้านละแอ  073291348 
212บ้านพงกูแวนายอัมพร เพชรโชติ 073250061 
213อาสินศึกษานายมูฮำหมัดบูคอรี มะแอ 073291252 
214บ้านปาแดรูนายอิสเหาะ แมดือราแม 073239268 
215บ้านเจาะตาแมนายวินิต ด้วงเอียด 073239265 
216บ้านบูเกะฆลูโฆนายมัตรอวี บือราเฮง 073360545 
217บ้านกาตองนายอับดุลรอฮิม คอแด๊ะ 073239249 
218บ้านตาชี  073271104 
219บ้านปะแตนายพรชัย มณีรัตน์ 073205053 
220บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง    
221บ้านบายอนางสาวอรพิมล ดำด้วง   
222บ้านลือเน็งนางสะปีน๊ะ อายะ 073205178 
223บ้านบาจุ  073205179 
224ท่าละมัย  073205180 
225สามัคคีนายรอมลี เจ๊ะมะ 073223737 
226บ้านหลักเขต  073201777 
227มุสลิมบำรง    
228สตรีศาสนูปถัมภ์    
229บ้านยะหานายนพปฎล เพชรขวัญ   
301บ้านบันนังดามานายมนตรี มะลี 073258092 
302บ้านลาแลนางเบญจา พรหมเพ็ชร 073258085 
303บ้านยือนังนายอามีน อัลบุษรา 073258016 
304บ้านบาละนายสุทิน พรหมเพ็ชร 073205502 
305บ้านคชศิลานายประภาส ชูปาน   
306บ้านนิบงนายเสรี วาจิ   
307บ้านลูโบ๊ะปันยังนายอับดุลรอมัน แวอุเซ็ง 073239170 
308บ้านคลองน้ำใสนายศรัทธา ห้องทอง 073360544